List Pani Agaty Kornhauser-Dudy do uczestników Gali

List do uczestników Gali konkursu "Szkoła z Pasją Pomagania". 

DS1_0820

Szkoła z Pasją Pomagania – Gala konkursu