Czym jest hospicjum?

Hospicjum to miejsce, w którym świadczy się aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentem cierpiącym na nieuleczalne, postępujące, niepoddające się leczeniu przyczynowemu choroby. Działania te nazywamy opieką paliatywną.
Opieka paliatywna stała się dyscypliną medyczną oraz odrębną specjalizacją zarówno lekarską jak i pielęgniarską. Jej celem nie jest dążenie do wyleczenia choroby, która zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną nie podlega leczeniu przyczynowemu, lecz poprawa jakości życia pacjenta.
Leczenie w medycynie paliatywnej ukierunkowane jest na eliminację/łagodzenie dokuczliwych objawów somatycznych choroby. Integralną częścią opieki hospicyjnej jest także wsparcie w żałobie.

Alma Spei od 2008 roku świadczy opiekę paliatywno-hospicyjną dzieciom z woj. małopolskiego w ich rodzinnych domach.

Towarzyszymy  rodzinom od momentu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby dziecka, w codziennym zmaganiu się z jego chorobą, poprzez moment śmierci, aż po okres żałoby po stracie dziecka. Do tej pory objęliśmy opieką ponad 140 dzieci.
Pacjentów Alma Spei odwiedza: lekarz (2 razy w miesiącu), pielęgniarka (2 razy w tygodniu), fizjoterapeuta (1 raz w tygodniu), psycholog (min.1 raz w miesiącu), i jeżeli rodzice wyrażą chęć, również ksiądz. Ponadto lekarz i pielęgniarka pełnią całodobowy dyżur przez 7 dni w tygodniu, aby w razie pojawienia się niepokojących objawów móc udzielić dziecku pomocy. Wszystkie zabiegi medyczne wykonywane są na najwyższej jakości sprzęcie.

Na czym polega opieka w hospicjum domowym Alma Spei

Hospicjum domowe jest formą opieki paliatywnej świadczonej w domu chorego, do którego dojeżdża zespół specjalistów. Zajmujemy się głównie pacjentami z chorobami układu nerwowego, wadami wrodzonymi, stanami rozpoczynającymi się w okresie okołoporodowym, chorobami metabolicznymi. Wbrew pozorom dzieci z chorobami nowotworowymi stanowią niewielki odsetek.
Opieka hospicjum domowego to dla ciężko i nieuleczalnie chorego dziecka często jedyna szansa na przebywania poza szpitalem. Mali pacjenci, aby móc funkcjonować w domu, potrzebują sprzętu medycznego i pomocy specjalistycznego zespołu.

Towarzyszymy  rodzinom od momentu zdiagnozowania nieuleczalnej choroby dziecka, w codziennym zmaganiu się z jego chorobą, poprzez moment śmierci, aż po okres żałoby po stracie dziecka. Do tej pory objęliśmy opieką ponad 140 dzieci.

Pacjentów Alma Spei odwiedza: lekarz (2 razy w miesiącu), pielęgniarka (2 razy w tygodniu), fizjoterapeuta (1 raz w tygodniu), psycholog (min.1 raz w miesiącu), i jeżeli rodzice wyrażą chęć, również ksiądz. Ponadto lekarz i pielęgniarka pełnią całodobowy dyżur przez 7 dni w tygodniu, aby w razie pojawienia się niepokojących objawów móc udzielić dziecku pomocy. Wszystkie zabiegi medyczne wykonywane są na najwyższej jakości sprzęcie.

Warunki objęcia opieką dziecka w hospicjum Alma Spei:

- Rozpoznano chorobę kwalifikującą do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną dla dzieci i młodzieży (wykaz jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej  zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.29.08.2009 plik PDF),
- Zakończono leczenie przyczynowe,
- Rodzice/opiekunowie mają pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka,
- Rodzice i dziecko pragną być w domu,
- Zapewniona jest stała obecność w domu kompetentnego opiekuna,
- Lekarz oddziału szpitalnego lub lekarz POZ wydał skierowanie do hospicjum.

Prośby o przyjęcie dziecka pod opiekę hospicjum należy wysyłać na adres lekarz@almaspei.pl. W razie pytań proszę dzwonić pod nr  666 722 753

W mailu powinny się znaleźć następujące informacje:
- imię i nazwisko  dziecka oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka,
- wiek dziecka,
- miejsce zamieszkania  dziecka czyli miejsce, w którym miałaby być sprawowana opieka paliatywna,
- skan zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka/wypisu ze szpitala/ z informacjami o rozpoznanych chorobach,
- skan skierowania do hospicjum dla dzieci wydanego przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza POZ ( jeśli zostało już wystawione),
- telefon kontaktowy do rodziców.

Finansowanie hospicjum

Hospicjum jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ „Alma Spei”) jest w części finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60 proc. miesięcznych kosztów opieki nad dziećmi. Pozostałe wydatki związane z opieką medyczną, zakupem i amortyzacją sprzętu medycznego, materiałów medycznych i dojazdów do domów pacjentów pokrywamy ze środków pochodzących od darczyńców, z kwest i zbiórek publicznych.