REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 „Szkoła z pasją pomagania”

Edycja III 2020/2021

organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

w roku szkolnym 2020/21

I.                    Postanowienia ogólne

1.       Alma Spei Hospicjum dla Dzieci ogłasza konkurs pt. „Szkoła z pasją pomagania” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

2.       Konkurs trwa od 5 października 2020 roku do 31 maja 2021 roku.

3.       Szkoły, które zrealizują zadania zgodnie z niniejszym regulaminem otrzymają certyfikat „Szkoły z pasją pomagania”. Szkoła która zdobędzie największą ilością punktów otrzyma tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

4.       Honorowy Patronat

 

II.                  Cele konkursu:

1.       Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.

2.       Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.

3.       Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, pokazanie korzyści i zmian zachodzących w wolontariuszach.

4.        Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.

5.       Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.

6.       Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

7.       Reagowanie na potrzeby ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka w rodzinie poprzez udział w akcjach organizowanych na ich rzecz.

8.       Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

III.                Uczestnicy konkursu:

1.       W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa małopolskiego.

2.       Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje wyznaczony przez szkołę pracownik w terminie do 17.10.2020 r. poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.almaspei.pl.

 

 

 

 

IV.                Przedmiot konkursu:

1.       Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań opisanych w poniższej tabeli.

2.       Warunkiem uzyskania certyfikatu „Szkoła z pasją pomagania” jest zdobycie minimum 40 punktów wynikających ze zrealizowania 4 z 7 akcji (Załącznik nr 1), przy czym wykonanie zadania 3 lub 5 jest obowiązkowe.

 

V.                  Wyznaczony przez szkołę pracownik (koordynator) pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem akcji z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

VI.                Ocena zadań :

1.       Podsumowanie punktów z akcji 1-6 dokonuje Organizator wg punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do regulaminu.

2.       Punkty przyznawane są wyłącznie za zadanie zrealizowane w terminie.

3.       Oceny zadania nr 7 dokona odrębna, specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

4.       Tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” otrzyma szkoła która uzyska najwyższą ilość punktów. Przy jednakowej ilości punktów za realizację zadań od 1-7 o przyznaniu tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” zadecyduje największa liczba punktów za zadanie nr 7.

5.       Wszystkie szkoły, które zrealizują 4 z 7 zadań, wykonają zadanie obowiązkowe i zdobędą co najmniej 40 punktów otrzymają certyfikat „Szkoła z pasją pomagania”.

6.       Wyróżnienie przyznanie zostanie również koordynatorowi z ramienia szkoły – zdobywcy tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

 

VII.              Nagrody

1.       Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i wręczenie nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2021.

2.       Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2021.

3.       Uroczyste wręczenie wyróżnienia dla koordynatora akcji z ramienia szkoły zdobywcy nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2021.

 

VIII.            Postanowienia końcowe

1.       Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2.       Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

*W razie powrotu  zdalnego trybu nauczania w szkołach, organizator może zmienić form realizacji opisanych zadań

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

Nr

akcji

 

Akcje

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania

Liczba przyznanych punktów

1

Spotkania profilaktyczne z pracownikiem hospicjum

Lekcje profilaktyczno- edukacyjne w oparciu o prezentacje lub film opowiadające o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi. Lekcje prowadzone są na terenie szkoły przez pracownika fundacji, we wspólnie ze szkołą ustalonym terminie.

 

 

październik 2020

do kwiecień 2021

 

5 pkt/udział w akcji

(organizator może zrealizować max jedno spotkanie w danej szkole)

2

Akcja Mikołajowa

Realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.

 

dostarczenie prezentów

do 20.11.2020 r.

10 pkt/udział w akcji

3

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkole. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych Dzieci. Za termin zakończenia uznaje się dzień przekazania darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

do

15.01.2021 r.

15 pkt/udział w akcji

 

 

4

„Na nartach po uśmiech”

Udział w zawodach mających na celu szerzenie idei hospicyjnej organizowanych na stoku narciarskim w Sieprawiu dla uczniów w wieku 6-18 lat. Każdy z uczestników zawodów otrzyma drobne upominki i medal oraz w jego imieniu przekażemy medal dla Podopiecznego hospicjum. Liczy się każdy zjazd uczestnika bez względu na poziom umiejętności narciarskich.

Zgłoszenie uczestnika na zawody dokonuje rodzic/opiekun prawny za pomocą formularza dostępnego na stronie www.pousmiech.pl

Szczegóły akcji w Regulaminie „Na nartach po uśmiech”

 

Zima 2021

 

 

2 pkt za uczestnika (max 8 pkt dla jednej szkoły)

 

5

„Pielucha na zajączka”

Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarujemy podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy

Zbiórka w szkole do 5 marca 2021.

Przekazanie pracownikowi fundacji w terminie 8-12 marca 2021

10 pkt/udział w akcji.

Dodatkowo 2 pkt za samodzielne dostarczenie do biura Hospicjum

6

Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny

 

Pomoc dla podopiecznych hospicjum – tj. ubrania, żywność, chemia gospodarcza. Ze względu na rodzaj pomocy konieczny przed przystąpieniem do realizacji działania jest kontakt z koordynatorem akcji z ramienia Alma Spei.

Terminy realizacji:

I etap-  do 30 listopada 2020,

II etap - do 19 marca 2021

5 pkt/udział w jednym etapie (max 10 pkt)

7

Film

Uczniowie biorący udział w konkursie nagrywają max 3 min film, w którym dokumentują swoje działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

do 21 maj 2021

0-25 pkt