REGULAMIN KONKURSU

„Szkoła z pasją pomagania”

Edycja II 2019/2020

organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

w roku szkolnym 2019/20

I.                    Postanowienia ogólne

1.      Alma Spei Hospicjum dla Dzieci ogłasza konkurs pt. „Szkoła z pasją pomagania” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

2.      Konkurs trwa od 14 października 2019 roku do 31 maja 2020 roku.

3.      Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Szkoły z pasją pomagania”. Szkoła która zdobędzie największą ilością punktów otrzyma tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

II.                  Cele konkursu:

 

1.      Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin, wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.

2.      Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.

3.      Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza.

4.       Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.

5.      Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.

6.      Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

7.      Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

III.                Uczestnicy konkursu:

1.      W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa małopolskiego.

2.      Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje wyznaczony przez szkołę pracownik w terminie do 30.09.2019 r. poprzez formularz rejestracyjny

 www.almaspei.pl/edukacja

3.      Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

4.      Uczestnictwo szkoły w konkursie nie jest formą indywidualnego wolontariatu ucznia w Alma Spei Hospicjum dla Dzieci. Indywidualna realizacja wolontariatu jest możliwa (niezależnie od konkursu) po podpisaniu indywidualnego porozumienia. Więcej informacji: http://almaspei.pl/zostan-wolontariuszem/

 

 

 

IV.               Przedmiot konkursu:

1.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań opisanych w tabeli stanowiącej Załącznik nr 1 .

2.      Warunkiem uzyskania certyfikatu „Szkoła z pasją pomagania” jest realizacja 4 z 7 akcji (Załącznik nr 1), przy czym wykonanie zadania 3 lub 5 jest obowiązkowe.

 

V.                 Wyznaczony przez szkołę pracownik (koordynator) pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem akcji z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

VI.               Ocena zadań :

1.      Podsumowanie punktów z akcji 1-6 dokonuje komisja powołana przez Organizatora wg punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do regulaminu.

2.      Oceny zadania nr 7 dokona odrębna, specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

3.      Tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” otrzyma szkoła która uzyska najwyższą ilość punktów. Przy jednakowej ilości punktów za realizację zadań od 1-7 o przyznaniu tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” zadecyduje największa liczba punktów za zadanie nr 7.

4.      Wszystkie szkoły, które zrealizują 4 z 7 zadań, wykonają zadanie obowiązkowe i zdobędą co najmniej 40 punktów otrzymają certyfikat „Szkoła z pasją pomagania”.

5.      Wyróżnienie przyznanie zostanie również koordynatorowi z ramienia szkoły – zdobywcy tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

VII.             Nagrody

1.      Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i wręczenie nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2020.

2.      Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2020.

3.      Uroczyste wręczenie wyróżnienia dla koordynatora akcji z ramienia szkoły zdobywcy nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2020.

4.      Fundatorem nagród jest Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

VIII.           Postanowienia końcowe

1.      Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie
w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

Nr

akcji

 

Akcje

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania

Liczba przyznanych punktów

1

Spotkania profilaktyczne z pedagogiem hospicjum

Lekcje profilaktyczno- edukacyjne

1. „Razem Pomagamy” – mówimy o tym kim jesteśmy, czym jest „hospicjum”, kim się opiekujemy, jacy są nasi podopieczni, jak pomagamy naszym podopiecznym i ich bliskim oraz jak szkoła może włączyć się w tą pomoc.

2. „Małe czyny wielka moc” - pokazujemy historię wolontariuszy hospicjum w bezpośrednim działaniu, na podstawie trzech różnych przypadków. Lekcja ta jest formą zaproszenia do wolontariatu hospicyjnego.

 

14.10.2019

do 30.04.2020

 

Każde spotkanie

5 punktów

(max 10 punktów - dwa spotkania

w danej szkole)

2

Akcja Mikołajowa

Realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.

Rozpoczęcie działań początek listopada.

do 22.11.2019 r.

10 pkt/udział w akcji

3

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkole. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych dzieci. Rozpoczęcie działań – październik 2019.

do 20.12.2019 r.

10 pkt/udział w akcji

 

 

4

„Na Nartach po uśmiech”

Zawody mające na celu szerzenie idei hospicyjnej na stoku narciarskim w Sieprawiu dla uczniów w wieku 6-18 lat. Każdy z uczestników zawodów otrzyma drobne upominki i medal oraz w jego imieniu przekażemy medal dla podopiecznego hospicjum. Liczy się każdy zjazd uczestnika bez względu na poziom umiejętności narciarskich.

Zgłoszenie uczestnika na zawody dokonuje rodzic/opiekun prawny.

 

Zima 2020

Prawdopodobnie 15 lub 22.02

2 pkt/uczestnika – max 4 uczestników ze szkoły

(szczegóły akcji w Regulaminie „Na nartach po uśmiech”

5

„Pieluszka na zajączka”

Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarujemy podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy

Zbiórka w szkole do 13.03.2020.

Przekazanie pracownikowi fundacji 16-20 marca 2020

10 pkt/udział w akcji.

 Dodatkowo 2 pkt za samodzielne dostarczenie do biura Hospicjum

6

Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny

 

Pomoc socjalna celowana dla konkretnej rodziny podopiecznego – tj. ubrania, żywność, chemia gospodarcza. Ze względu na rodzaj pomocy konieczny przed przystąpieniem do realizacji działania kontakt z koordynatorem akcji z ramienia Alma Spei.

I etap listopad
(przekazanie pracownikowi fundacji do 30 listopada)

II etap marzec (przekazanie pracownikowi fundacji do 27 marca)

 

Każdorazowo

5 pkt za pomoc jednej Rodzinie

7

Film

Uczniowie biorący udział w konkursie nagrywają max 3 min film, w którym dokumentują swoje działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

do 22.05.2020

0-25 pkt