REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

 „Szkoła z pasją pomagania”

Edycja IV 2021/2022

organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

w roku szkolnym 2021/22

 

I. Postanowienia ogólne

1. Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: Organizator konkursu) ogłasza konkurs pt. „Szkoła z pasją pomagania” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

2. Konkurs trwa od 1 października 2021 roku do 31 maja 2022 roku.

3. Szkoły, które zrealizują zadania zgodnie z niniejszym regulaminem otrzymają certyfikat „Szkoły z pasją pomagania”. Szkoła która zdobędzie największą ilość punktów otrzyma tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

4. Honorowy patronat Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

 

II. Cele konkursu:

1. Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.

2. Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.

3. Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, pokazanie korzyści i zmian zachodzących w wolontariuszach.

4. Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.

5. Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.

6. Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

7. Reagowanie na potrzeby ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka w rodzinie poprzez udział w akcjach organizowanych na ich rzecz.

8. Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

III. Uczestnicy konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa małopolskiego.

2. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje wyznaczony przez szkołę pracownik w terminie do 15.10.2021 r. poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.almaspei.pl.

 

IV. Przedmiot konkursu:

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań opisanych w poniższej tabeli.

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu „Szkoła z pasją pomagania” jest zdobycie minimum 40 punktów wynikających ze zrealizowania akcji opisanych w Załączniku nr 1.

 

V. Koordynacja działań:

1. Wyznaczony przez szkołę pracownik (koordynator) pozostaje w stałym kontakcie z Koordynatorem akcji z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci (dalej: Koordynator akcji).

2. Dane kontaktowe Koordynatora akcji znajdują się na stronie www.almaspei.pl. 

 

VI. Ocena akcji opisanych w Załączniku nr 1:

1. Podsumowanie punktów z akcji nr 1-6 dokonuje Organizator wg punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do regulaminu.

2. Punkty przyznawane są wyłącznie za akcje zrealizowane w terminie.

3. Oceny wyników akcji nr 7 dokona odrębna, specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

4. Tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” otrzyma szkoła która uzyska najwyższą ilość punktów. Przy jednakowej ilości punktów za realizację akcji nr 1-6 o przyznaniu tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” zadecyduje największa liczba punktów za akcję nr 7.

5. Wszystkie szkoły, które uzyskają co najmniej 40 punktów za zrealizowanie akcji opisanych w Załączniku nr 1, otrzymają certyfikat „Szkoła z pasją pomagania”.

6. Wyróżnienie przyznane zostanie również koordynatorowi z ramienia szkoły – zdobywcy tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

VII. Nagrody:

1. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i wręczenie nagrody Grand Prix odbędzie się na gali podsumowującej IV Edycję konkursu „Szkoła z pasją pomagania”, która odbędzie się w czerwcu 2022.

2. Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się na gali podsumowującej IV Edycję konkursu „Szkoła z pasją pomagania”.

3. Uroczyste wręczenie wyróżnienia dla koordynatora akcji z ramienia szkoły zdobywcy nagrody Grand Prix odbędzie się na gali podsumowującej IV Edycję konkursu „Szkoła z pasją pomagania”.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

a) wykluczenia Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

b) rezygnacji z części akcji lub zmiany formy realizacji opisanych zadań w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 lub zdarzeń wywołanych siłą wyższą;

c) zmiany formy przeprowadzenia zakończenia konkursu w przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 lub zdarzeń wywołanych siłą wyższą;

d) podjęcia decyzji o ewentualnym wykorzystaniu otrzymanych materiałów przygotowanych w ramach akcji nr 7 (Załącznik nr 1).

3. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) realizację działań w ramach konkursu przez grupy niezorganizowane i pozbawione opieki przedstawicieli Uczestnika konkursu (szkoły);

b) wewnętrzną organizację i koordynację działań Uczestnika konkursu (szkoły) oraz rozliczanie zaangażowania uczniów w świadczenia związane z udziałem w konkursie;

c) pozyskanie prawa własności egzemplarza utworu, autorskich praw majątkowych oraz zależnego prawa autorskiego od pierwotnych twórców / współtwórców utworów przekazanych przez Uczestnika konkursu.

4. W akcji nr 6 (Załącznik nr 1) biorą udział zorganizowane grupy znajdujące się pod opieką przedstawiciela Uczestnika konkursu (szkoły). Organizator konkursu nie dopuszcza do udziału w akcji grup niezorganizowanych i pozbawionych opieki przedstawiciela Uczestnika konkursu (szkoły).

5. Przekazane Organizatorowi konkursu materiały, opracowane i przygotowane w ramach realizacji akcji nr 7 (Załącznik nr 1), mogą zostać wykorzystane i zaprezentowane podczas uroczystej gali podsumowującej IV Edycję konkursu, na stronie internetowej Organizatora konkursu oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram itp.

6. Materiały przygotowane w ramach realizacji akcji nr 7 (Załącznik nr 1), które uzyskają najwyższą ocenę (I, II i III miejsce), zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali podsumowującej IV Edycję konkursu.

7. Uczestnik konkursu (szkoła) jest zobowiązany do niepodejmowania żadnych form działań własnych w stosunku do podopiecznych i ich rodzin będących pod opieką Alma Spei Hospicjum dla Dzieci i wykraczających poza zakres niniejszego Regulaminu.

 

IX. Przetwarzanie danych osobowych:

1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie przy ul. Dożynkowej 88a, w związku z przeprowadzeniem konkursu "Szkoła z pasją pomagania", zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

b) publikację przygotowanego przez uczniów szkoły materiału dokumentującego działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”, w ramach realizacji akcji nr 7 (Załącznik nr 1), na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Alma Spei Hospicjum dla Dzieci oraz podczas uroczystej gali "Szkoła z pasją pomagania".

2. Uczestnik konkursu ma prawo wycofać zgodę i/lub wnosić o usunięcie danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy RODO, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci: hospicjum@almaspei.pl. Wycofanie zgody jest równoznaczne z wycofaniem się z konkursu.

3. Informacja o „Klauzuli Informacyjnej dla pracowników i współpracowników”, odnoszącej się do zakresu przetwarzania danych osobowych, jest dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://almaspei.pl/rodo-fundacja/.  

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

Nr

akcji

 

Akcje

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania

Liczba przyznanych punktów

                      1.

Spotkania profilaktyczne z pracownikiem Hospicjum (Organizatora konkursu)

Lekcje profilaktyczno- edukacyjne w oparciu o prezentacje lub film opowiadające o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi. Lekcje prowadzone są na terenie szkoły przez pracownika fundacji, we wspólnie ze szkołą ustalonym terminie.

 

październik 2021r.

do kwiecień 2022r.

5 pkt/udział w akcji

(Organizator konkursu może zrealizować max jedno spotkanie
w danej szkole).

                  2.

Akcja Mikołajowa

Realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.

 

Zgłoszenia do udziału w akcji należy przesłać do Koordynatora akcji z ramienia Organizatora konkursu do dnia 15.10.2021r.

 

Listy do św. Mikołaja zostaną przekazane Uczestnikom konkursu do dnia 29.10.2021r.

dostarczenie prezentów

do 19.11.2021r.

10 pkt/udział w akcji.

Dodatkowe 2 pkt za samodzielne dostarczenie produktów / paczek do biura Hospicjum.

                 3.

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkoły. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych Dzieci. Za termin zakończenia uznaje się dzień przekazania darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

do

15.01.2022r.

15 pkt/udział w akcji.

                   4.

„Pieluszka od Zajączka”

Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi zostaną obdarowani podopieczni hospicjum w okresie Świąt Wielkanocnych.

Zebrane materiały mogą zostać przekazane jako nieposegregowane (luzem) lub jako posortowane paczki zawierające poszczególne kategorie produktów przedstawionych w Załączniku nr 2 – za posortowanie produktów wg. kategorii przyznawane są dodatkowe punkty.

Szczegółowy wykaz produktów zawarto w Załączniku nr 2.

 

 

Zbiórka w szkole do 20 marca 2022r.

Przekazanie produktów pracownikowi fundacji
w terminie do
30 marca 2022r.

10 pkt/udział w akcji.

Dodatkowe 5 pkt.
 za posortowanie
i przygotowanie paczek zgodnie z kategoriami opisanymi w  Załączniku nr 2.

Dodatkowe 2 pkt za samodzielne dostarczenie produktów / paczek do biura Hospicjum.

                 5.

Pomoc socjalna dla rodzin podopiecznych Hospicjum.

 

Zbiórka żywności i chemii gospodarczej dla rodzin podopiecznych Hospicjum, która zostanie przekazana
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.

 

Zebrane materiały mogą zostać przekazane jako nieposegregowane (luzem) lub jako posortowane paczki zawierające poszczególne kategorie produktów przedstawionych w Załączniku nr 3 – za posortowanie produktów wg. kategorii przyznawane są dodatkowe punkty.

Szczegółowy wykaz produktów zawarto w Załączniku nr 3.

 

 

Terminy realizacji:

I etap -  do 26 listopada 2021r.,

II etap - do 30 marca 2022r.

10 pkt/udział
w jednym etapie
(max 20 pkt).

Dodatkowe 5 pkt.
 za posortowanie
i przygotowanie paczek zgodnie z kategoriami opisanymi w  Załączniku nr 3.

Dodatkowe 2 pkt za samodzielne dostarczenie produktów / paczek do biura Hospicjum.

               6.

Udział w kwestach w parafiach Archidiecezji Krakowskiej

Zorganizowana grupa wolontariuszy (max. 4 osoby) pod opieką przedstawiciela szkoły (Uczestnika konkursu) bierze udział w kweście prowadzonej przez pracowników Hospicjum w wybranej parafii na terenie Archidiecezji Krakowskiej.

 

Dokładne terminy, godziny oraz miejsca realizacji kwest zostaną przekazane Uczestnikom konkursu przez Koordynatora akcji po otrzymaniu zaproszeń / potwierdzeń
z poszczególnych parafii.

 

Zgłoszenie udziału w kweście (wraz z zadeklarowaną liczbą wolontariuszy) należy przesłać do Koordynatora akcji
z ramienia Alma Spei na dwa tygodnie przed terminem realizacji kwesty.

 

Uwaga:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie kwest bez uzgodnienia działań z Koordynatorem akcji i udziału w kweście pracowników Organizatora konkursu.

 

Organizator nie dopuszcza do udziału w akcji grup niezorganizowanych i pozbawionych opieki przedstawiciela szkoły (Uczestnika konkursu).

Terminy realizacji:

do 31 maja 2021r.

 

 

 

Uwaga: terminy kwest będę podawane przez Koordynatora akcji z ramienia Alma Spei.

2 pkt za uczestnika
(max 8 pkt dla
jednej szkoły).

                 7. 

Materiał dokumentujący działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

Uczestnik konkursu (szkoła) przygotowuje i opracowuje materiał dokumentujący zaangażowanie w akcję „Szkoła
z pasją pomagania”. Forma materiału dokumentującego działanie jest dowolna (np. film, reportaż, vlog społeczny/promocyjny, artykuł prasowy, wywiady radiowe/telewizyjne, spot reklamowy, galeria zdjęć, galeria rysunków itp.).

 

Tematyka materiału dokumentującego działania musi zawierać odniesienie do akcji „Szkoła z Pasją Pomagania” oraz Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

Materiały z zastosowaniem technik multimedialnych i audiowizualnych nie mogą przekraczać 3 min. czasu trwania.

 

Opracowany materiał dokumentujący działanie wolontariatu szkolnego w ramach akcji jest przekazywany do Organizatora
i podlega ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1.    innowacyjność zastosowanego rozwiązania;

2.    pomysł i kreatywność w podejściu do tematu;

3.    merytoryka w odniesieniu do tematu;

4.    estetyka, jakość i standard wykonania.

Materiały, które uzyskają najwyższą ocenę (I, II i III miejsce), zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali podsumowującej IV Edycję konkursu.

do 20 maja 2022r.

0-20 pkt

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

 

Kategorie produktów na potrzeby paczki higieniczno-chemicznej:

1.                  Mydło;

2.                  Mydło w płynie;

3.                  Krem;

4.                  Krem na odparzenia;

5.                  Szampon;

6.                  Żel do mycia ciała i włosów;

7.                  Płyn do kąpieli;

8.                  Gąbka;

9.                  Płatki kosmetyczne;

10.              Patyczki kosmetyczne;

11.              Mleczko do ciała;

12.              Chusteczki higieniczne;

13.              Chusteczki nawilżane;

14.              Pieluszki jednorazowe w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, 7;

15.              Pieluszki SENI w rozmiarach: XS, S, M, Kids Junior Extra (15-30 kg), 
  Kids Junior Super (20+ kg);

16.              Podkłady higieniczne.

   

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

 

Kategorie produktów na potrzeby paczki żywnościowej:

1.                  Mąka;

2.                  Cukier;

3.                  Sól;

4.                  Makaron;

5.                  Ryż;

6.                  Kasza;

7.                  Konserwa mięsna;

8.                  Konserwa rybna;

9.                  Owoce w puszce;

10.              Warzywa w puszce;

11.              Olej;

12.              Kisiel;

13.              Budyń;

14.              Galaretka;

15.              Bakalie;

16.              Kawa;

17.              Herbata;

18.              Kakao;

19.              Płatki śniadaniowe;

20.              Dżem;

21.              Czekolada;

22.              Inne słodycze.

 

Kategorie produktów na potrzeby paczki z chemią gospodarczą:

1.                  Proszek / płyn do prania;

2.                  Płyn do płukania tkanin;

3.                  Płyn do mycia naczyń;

4.                  Płyn do mycia szyb;

5.                  Płyn do WC;

6.                  Płyn do mycia podłóg;

7.                  Inne środki czyszczące.