REGULAMIN KONKURSU

 

 „Szkoła z pasją pomagania”

Edycja 2018/2019

organizowanego przez Alma Spei Hospicjum dla Dzieci w Krakowie

w roku szkolnym 2018/19

I.                    Postanowienia ogólne

1.      Alma Spei Hospicjum dla Dzieci ogłasza konkurs pt. „Szkoła z pasją pomagania” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego.

2.      Konkurs trwa od 1 października 2018 roku do 31 maja 2019 roku.

3.      Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „Szkoły z pasją pomagania”. Szkoła która zdobędzie największą ilością punktów otrzyma tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

II.                  Cele konkursu:

1.      Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób nieuleczalnie chorych i wskazanie możliwości udzielania właściwej pomocy.

2.      Wzmacnianie edukacyjnej roli organizacji pożytku publicznego.

3.      Zbudowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza, pokazanie korzyści i zmian zachodzących w wolontariuszach.

4.       Kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji.

5.      Wyzwalanie wrażliwości, aktywności, kreatywności wśród młodzieży.

6.      Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie.

7.      Reagowanie na potrzeby ludzi dotkniętych nieuleczalną chorobą dziecka w rodzinie poprzez udział w akcjach organizowanych na ich rzecz.

8.      Zapoznanie uczniów z działalnością Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

III.                Uczestnicy konkursu:

1.      W konkursie mogą brać udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu województwa małopolskiego.

2.      Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje wyznaczony przez szkołę pracownik w terminie do 14.10.2018 r. poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.almaspei.pl.

3.      Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

IV.               Przedmiot konkursu:

1.      Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań opisanych w poniższej tabeli.

2.      Warunkiem uzyskania certyfikatu „Szkoła z pasją pomagania” jest realizacja 4 z 7 akcji (Załącznik nr 1), przy czym wykonanie zadania 3 lub 5 jest obowiązkowe.

 

V.                 Wyznaczony przez szkołę pracownik (koordynator) pozostaje w stałym kontakcie z opiekunem akcji z ramienia Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

VI.               Ocena zadań :

1.      Podsumowanie punktów z akcji 1-6 dokonuje komisja powołana przez Organizatora wg punktacji zawartej w Załączniku nr 1 do regulaminu.

2.      Oceny zadania nr 7 dokona odrębna, specjalnie powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

3.      Tytuł Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” otrzyma szkoła która uzyska najwyższą ilość punktów. Przy jednakowej ilości punktów za realizację zadań od 1-7 o przyznaniu tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania” zadecyduje największa liczba punktów za zadanie nr 7.

4.      Wszystkie szkoły, które zrealizują 4 z 7 zadań, wykonają zadanie obowiązkowe i zdobędą co najmniej 40 punktów otrzymają certyfikat „Szkoła z pasją pomagania”.

5.      Wyróżnienie przyznanie zostanie również koordynatorowi z ramienia szkoły – zdobywcy tytułu Grand Prix „Szkoła z pasją pomagania”.

 

VII.             Nagrody

1.      Ogłoszenie zwycięzcy konkursu i wręczenie nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2019.

2.      Uroczyste wręczenie certyfikatów i nagród odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2019

3.      Uroczyste wręczenie wyróżnienia dla koordynatora akcji z ramienia szkoły zdobywcy nagrody Grand Prix odbędzie się na gali „Szkoła z pasją pomagania” w czerwcu 2019

4.      Fundatorem nagród jest Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.

 

VIII.           Postanowienia końcowe

1.      Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

Nr

akcji

 

Akcje

 

Ocena i opis wykonania zadania

Termin realizacji zadania

Liczba przyznanych punktów

1

Spotkania profilaktyczne z pedagogiem hospicjum

Lekcje profilaktyczno- edukacyjne

1. „Mali ludzie – wielkie czyny” - lekcja profilaktyczno-edukacyjna pokazująca historię wolontariuszy hospicjum w bezpośrednim działaniu, na podstawie trzech różnych przypadków. Lekcja ta jest formą angażowania do wolontariatu hospicyjnego.

2. ”Z rurką przez życie” lekcja profilaktyczno–edukacyjna opowiadająca o opiece hospicyjnej nad chorymi dziećmi na podstawie historii  podopiecznej hospicjum - Mai. Lekcja opiera się na 20 minutowym filmie dokumentalnym, który jest punktem wyjścia do dyskusji z młodzieżą lub na bajce opowiadającej o Mai, która jest punktem wyjścia do rozmowy z młodszymi dziećmi

3. ”Pokonać siebie” – lekcja profilaktyczno-edukacyjna o pozytywnych stronach wolontariatu. Lekcja opiera się na 20 minutowym filmie dokumentalnym pokazującym historie naszych wolontariuszy.

 

październik 2018 do maj 2019

 

Każde spotkanie

5 punktów

(max 15 punktów - trzy spotkania

w danej szkole)

2

Akcja Mikołajowa

Realizacja listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo.

Rozpoczęcie działań początek listopada.

do 23.11.2018 r.

10 pkt/udział w akcji

3

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Przygotowanie a następnie sprzedaż ozdób świątecznych na kiermaszu zorganizowanym przez uczniów na terenie szkole. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany przez szkoły w formie darowizny dla Alma Spei Hospicjum dla Dzieci na zakup materiałów medycznych dla chorych Dzieci. Rozpoczęcie działań – październik 2018.

do

20.12.2018 r.

10 pkt/udział w akcji

 

 

4

„Na nartach po uśmiech”

Zawody mające na celu szerzenie idei hospicyjnej na stoku narciarskim w Sieprawiu dla uczniów w wieku 6-18 lat. Każdy z uczestników zawodów otrzyma drobne upominki i medal oraz w jego imieniu przekażemy medal dla Podopiecznego hospicjum. Liczy się każdy zjazd uczestnika bez względu na poziom umiejętności narciarskich.

 

Zima 2019

 

1 pkt/uczestnika

(szczegóły akcji w Regulaminie „Na nartach po uśmiech”

5

„Pieluszka na zajączka”

Zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi obdarujemy podopiecznych w okresie Świąt Wielkiej Nocy

 

do 5.04.2018 r.

 

10 pkt/udział w akcji

6

Pomoc socjalna dla konkretnej rodziny

 

Pomoc socjalna celowana dla konkretnej rodziny podopiecznego – tj. ubrania, żywność, itp. Ze względu na rodzaj pomocy konieczny przed przystąpieniem do realizacji działania kontakt z koordynatorem akcji z ramienia Alma Spei.

 

Czas trwania – termin ustalony indywidualnie w czasie trwania konkursu

 

Każdorazowo

5 pkt za pomoc jednej Rodzinie

7

Film

Uczniowie biorący udział w konkursie nagrywają max 3 min film, w którym dokumentują swoje działania w ramach konkursu „Szkoła z pasją pomagania”

do 31 maj 2019

0-25 pkt