Status prawny

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

Fundacja Alma Spei Hospicjum dla Dzieci działa na podstawie:

STATUT FUNDACJI ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI

1. Postanowienia ogólne

§1

1. Bogusława Bielańska, Barbara Jabłońska, Danuta Janek, Elżbieta Walczak zwane dalej Fundatorami, ustanowiły aktem notarialnym nr 233/2OO5, spisanym w dniu 11 stycznia 2005r. w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ulicy Dunin-Wąsowicza 8/6 Fundację o nazwie „Z biegiem życia” zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja została powołana na czas nieoznaczony.
3. Od dnia 01.05.2018 r. Fundacja nosi nazwę ALMA SPEI Hospicjum dla Dzieci.

§2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a w razie potrzeby – także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej przedstawicielstwa.

§3

Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

2. Cele, środki i zasady działania Fundacji

§4

1. Celem działalności statutowej Fundacji jest:
a) pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) promocja i organizacja wolontariatu.
e) edukacja w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną
2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§5

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe:
a) w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób poprzez: – pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w zakresie podniesienia jakości ich życia – wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie dziecka – ułatwienie aktywności społecznej rodzin objętych pomocą Fundacji – decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje zarząd Fundacji lub pełnomocnik zarządu na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna nieuleczalnie chorego dziecka lub personelu medycznego sprawującego opiekę nad nieuleczalnie chorym dzieckiem; przyznanie pomocy społecznej rodzinom znajdującym się pod opieką Fundacji rozpatrywane jest w każdym przypadku indywidualnie,
b) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w aspekcie integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, poprzez: – organizowanie wyjazdów i spotkań rodzin dzieci chorych – organizowanie spotkań i wyjazdów rodzin dzieci chorych i zdrowych – pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, – organizowanie spotkań i wyjazdów rodzin dzieci zdrowych propagujących ideę hospicyjną oraz integrację środowiskową, – edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w kierunku likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: – wspieranie hospicjum domowego dla dzieci – opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem – opiekę wyręczającą dla rodziców samotnie wychowujących nieuleczalnie chore dziecko – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem – organizowanie grup wsparcia dla rodziców i dzieci – tworzenie warunków i prowadzenie ośrodka opieki stacjonarnej dla dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin – finansowanie kształcenia w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną – szerzenie idei hospicyjnej,
– rehabilitację osób niepełnosprawnych.
d) w zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez : – organizowanie wolontariatu na rzecz opieki wyręczającej i hospicyjnej oraz działalności integracyjnej Fundacji – organizowanie akcji wspierających wolontariat na rzecz opieki wyręczającej i hospicyjnej , w tym w środkach masowego przekazu.
e) organizowanie konferencji, seminariów lub szkoleń z zakresu sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną (działalność odpłatna i nieodpłatna).
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, b) współpracę z osobami fizycznymi oraz prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, c) wspieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

3. Majątek Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1500 złotych oraz środki finansowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację, a działalność ta jest działalnością na rzecz ogółu społecznego (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku). Przy realizacji swych celów w zakresie działalności, Fundacja współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, ze środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych w wymienionej ustawie.
5. Z majątku Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§7

1. Przychody Fundacji pochodzą z: a) darowizn, spadków, zapisów, b) subwencji i dotacji, c) zbiórek publicznych oraz imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz, d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych, e) gospodarowania własnym majątkiem,
f) wpłat z odpłatnej działalności statutowej. 2. Przychody pochodzące ze źródeł wymienionych w punkcie 1 mogą być użyte na potrzeby związane z realizacją celów statutowych Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Działalność Gospodarcza Fundacji

§8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Organy Fundacji

§ 9

1.Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji b) Rada Fundacji
2. Członek Rady Fundacji nie może być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać w stosunku pracy z Fundacją. W wypadku powołania członka Rady do Zarządu lub nawiązania przez niego stosunku pracy z Fundacją jego członkostwo w Radzie zostaje zawieszone aż do ustania przyczyny zawieszenia.
3. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie obowiązków w Radzie z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych kosztów związanych z uczestnictwem w działalności Rady.

§10

1. W skład Rady Fundacji wchodzi 3-7 osób. Nowych członków Rady Fundacji powołuje Rada na wniosek członków Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Rady z zastrzeżeniem § 10 pkt 2 niniejszego statutu.
2. Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.
3. Każdy członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy minimalnej obecności ½ ogólnej liczby członków Rady z zastrzeżeniem § 10 pkt 6 niniejszego statutu. W wypadku równej liczby głos Przewodniczącego Rady Fundacji jest decydujący.
6. Uchwały dotyczące: – przyjęcia i odwołania nowego członka Rady – powołania i odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady – powoływania, odwoływania i zatrudniania członków Zarządu – zatwierdzenia rocznego planu – udzielenia absolutorium – zmiany statutu – likwidacji Fundacji zapadają liczbą głosów stanowiącą co najmniej 1/2 liczby członków Rady Fundacji. W wypadku równej liczby głos Przewodniczącego Rady Fundacji jest decydujący.
7. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku, nie później jednak niż do dnia 31 marca.
8. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły. Protokoły podpisywane są przez co najmniej 2 członków Rady w tym Przewodniczącego Rady.
9. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady, Fundatorów, Zarządu Fundacji bądź na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
10. Członka Rady Fundacji może odwołać Rada Fundacji na pisemny wniosek Zarządu lub Rady Fundacji lub Fundatorów.
11. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci, pisemnej rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.

§11

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, opiniującym i stanowiącym. 2. Kompetencje Rady Fundacji w szczególności obejmują:
a) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Zarządu, b) kontrolę działalności Zarządu, obejmującą prawo do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz kontroli finansowej Fundacji, c) zatwierdzanie programów wieloletnich i rocznych planów, d) przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swojej działalności, e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
6
f) podejmowanie decyzji o powoływaniu, odwoływaniu i zatrudnianiu członków Zarządu g) inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji, h) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji, likwidacji lub połączenia Fundacji, i) zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji.

§12

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 4 osób, powoływanych na czas nieokreślony. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swojego składu. Wybór Prezesa zatwierdza Rada Fundacji.
2. Członkiem zarządu nie może pozostawać osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członka Zarządu ( w tym Prezesa Zarządu) może odwołać Rada Fundacji na pisemny wniosek Zarządu lub Rady Fundacji lub Fundatorów.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje również na skutek śmierci osoby, jej pisemnej rezygnacji lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji.
5. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równej liczby głosów głos Prezesa jest decydujący.
6. Prezes Zarządu zwołuje w terminie dwóch tygodni posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
7. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, warunkiem podjęcia uchwały jest udział w posiedzeniu co najmniej dwóch członków Zarządu.
8. Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji w wysokości ustalonej uchwałą Rady Fundacji.
9. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników czasowych lub stałych do załatwiania konkretnych spraw. Pełnomocników stałych zatwierdza Rada Fundacji.

§13

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd podejmuje wszelkie uchwały i decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
3. Zarząd jest organem Fundacji właściwym do rozstrzygania i prowadzenia wszystkich spraw, o ile nie są zastrzeżone dla Rady Fundacji.
4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) prowadzenie spraw Fundacji, w tym: – kierowanie bieżącą działalnością Fundacji – tworzenie projektów rocznych planów działalności Fundacji – uchwalanie rocznych planów finansowych – zarządzanie majątkiem Fundacji – występowanie z wnioskami do Rady Fundacji i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji – zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji – przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym: – składanie oświadczeń woli, także w sprawie przyjmowania dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów – składanie oświadczeń przed sądami, organami administracji publicznej, innymi instytucjami, tudzież przed osobami fizycznymi i prawnymi.

§14

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 niniejszego statutu niezbędny jest łączny udział dwóch członków Zarządu. 2. W sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych na kwotę powyżej 10000 PLN ( dziesięć tysięcy złotych), oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu Fundacji.

6. Likwidacja i łączenie Fundacji oraz zmiana statutowa

§15

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Do takiej fuzji dochodzi na podstawie uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie opisanym w §10 pkt 6 niniejszego statutu, po uzyskaniu zgody Zarządu. 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

§16

Zmiana statutu Fundacji może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej w trybie §10 pkt 6 niniejszego statutu. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celów Fundacji.

§17

1.W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji ulega ona likwidacji na podstawie decyzji Rady Fundacji podjętej w trybie § 10 pkt 6 niniejszego statutu po uzyskaniu zgody Zarządu.
2. Likwidatora ustanawia Rada Fundacji. 3. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przekazuje się mocą uchwały Rady na cele zbieżne z celami statutowymi.

§ 18

1. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej Fundacji środki pozostałe po likwidacji zakładu przekazuje się na cele statutowe.
2. Do likwidacji należy odpowiednio stosować przepisy kodeksu spółek handlowych.

7.Uprawnienia Fundatorów

§19

1. O powołaniu pierwszego Zarządu decydują Fundatorzy.
2. Decyzje podejmowane są przez Fundatorów zwykłą większością głosów.

8. Postanowienia końcowe

§20

1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może nadać tytuł Członka Honorowego, ustanowić specjalne odznaki i medale honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

§21

1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. Zakres sprawozdania pozostaje w szczególności zgodny z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie art.23 ust.8 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ” .
2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
3. Sprawozdania o których mowa w ust.1-2 podawane pozostają do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tymi sprawozdaniami przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej”.
4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne, zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
5. Do ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.

§22

Do spraw nieregulowanych w statucie należy stosować przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1984r. Nr 21, poz. 97, z późniejszymi zmianami).

oraz

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.). Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

ODWIEDŹ NAS na Dożynkowej 88a

pon-pt od 8.00 do 15.00

Alma Spei Hospicjum dla Dzieci

31-234 Kraków,

ul. Dożynkowa 88a

skontaktuj się z nami tutaj